Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

𝐒𝐮𝐚𝐦𝐢 𝐒𝐲𝐨𝐤 𝟏𝟔 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐍𝐢𝐤𝐚𝐡, 𝟒 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐃𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚.


𝐒𝐮𝐚𝐦𝐢 𝐒𝐲𝐨𝐤 𝟏𝟔 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐍𝐢𝐤𝐚𝐡,
𝟒 𝐀𝐧𝐚𝐤 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐃𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚.

KALBAR| KABARPATROLI -- S𝐞𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐦𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐚𝐤𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐚𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧.

𝐁𝐚𝐠𝐚𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤, 𝟏𝟔 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚, 𝐭𝐞𝐫𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐡𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚.

𝐓𝐞𝐫𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐤𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧.

𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐚𝐤𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢, 𝐉𝐨𝐧𝐢 (𝟑𝟔), 𝐰𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐚 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐚𝐢 𝐑𝐞𝐧𝐠𝐚𝐬, 𝐊𝐞𝐜𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐚𝐢 𝐊𝐚𝐤𝐚𝐩, 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐊𝐮𝐛𝐮 𝐑𝐚𝐲𝐚, 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐠𝐞𝐥𝐚𝐩 𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐢 𝐎𝐤𝐭𝐚𝐯𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐭𝐞𝐰𝐚𝐬.

𝐌𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚𝐦𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡, 𝐭𝐚𝐩𝐢 𝐡𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐬𝐚𝐤𝐢𝐭. (*)